آقای علی عزتور مدیر اجرایی مرکز ژرمن پارس اولین مرکز تخصصی آموزش و پرورش ژرمن شپرد در ایران
German Shepard
برای ثبت نام و قرار گرفتن در فهرست انتظار با آقای علی عزتور ( 1104141 - 0935 ) - ( 5666426 - 0912) مدیر اجرایی مرکز ژرمن پارس اولین مرکز تخصصی آموزش و پرورش ژرمن شپرد در ایران تماس بگیرید.